Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. a dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Polná, okres Jihlava

 

2. Důvod a způsob založení

Základní škola Polná, okres Jihlava, byla zřízena Městem Polná jako příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělávání, vzdělávání ve školní družině a školním klubu a která zajišťuje školní stravování pro žáky školy. 

Statutárním orgánem školy je Mgr. Zbyněk Wasserbauer, MBA, zástupkyní statutárního orgánu je zástupkyně ředitelky PhDr. Marie Pospíšilová. Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze získat u ředitele školy, u něhož lze podat žádost nebo stížnost, návrh, podnět, či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. 

Zřizovatel:

 • Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy:

 • Krajský úřad Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola

 • Školní družina

 • Školní klub

 • Školní jídelna

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Polná, okres Jihlava

Poděbradova 79

588 13 Polná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola Polná (II. stupeň)

Poděbradova 79

588 13 Polná

4.3 Úřední hodiny

Sekretariát školy:

Pondělí:    7:00 - 11:00    12:00 - 14:00

Středa:     7:00 - 11:00     12:00 - 14:00

Pedagogičtí pracovníci:

dle předchozí domluvy

4.4 Telefonní čísla:

Základní škola: +420 567 212 404

Školní družina: +420 567 222 044

Školní jídelna: + 420 567 212 244

Ředitel školy: +420 724 882 817

4.5 Adresa internetové stránky:

https://www.zs-polna.cz

4.6 Adresa podatelny:

Základní škola Polná

Poděbradova 79

588 13 Polná

4.7 Elektronická adresa podatelny:

zakladni.skola@polna.cz

4.8 Datová schránka:

vpvp9iz

Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele školy, který podle § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v případech uvedených v odst. 2 tohoto zákona, lze podat prostřednictvím ředitele školy Krajskému úřadu Vysočina. 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 792903514, kód banky: 0600

6. IČO

48461539

7. DIČ

-

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: zakladni.skola@polna.cz

 • Prostřednictvím datové schránky: vpvp9iz

 • Poštou: Základní škola Polná, okres Jihlava, Poděbradova 79, 588 13 Polná

 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

 • na ústně podané informace lze odpověděď přímo, nikde se neevidují

 • Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti; v případech hodného zvláštního zřetele lze lhůtu prodloužit

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

 • Školní řád
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Vnitřní řád školní družiny

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Nebyly zpracovány

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole Polná poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví