Žádosti

Žádost o přestup z jiné základní školy
Žádost o přestup z jiné základní školy
O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Číst více…
Žádost o uvolnění z TV
Žádost o uvolnění z TV
V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Číst více…
Žádost o přijetí žáka do první třídy
Žádost o přijetí žáka do první třídy
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Číst více…
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - žáci z Ukrajiny
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - žáci z Ukrajiny
O přijetí žáka do základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Číst více…
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítě v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Číst více…
Žádost o zařazení žáka do speciální třídy
Žádost o zařazení žáka do speciální třídy
Žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením mohou být v naší škole vzdělávány ve speciální třídě. Pro žáky, kteří nejsou žáky naší školy, je nejdříve nutné podat žádost o přestup z jiné ZŠ. Číst více…
Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky
Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu 1. pol. šk. r. odložit začátek plnění povinné školní docházky. Číst více…
Žádosti o odškodnění školního úrazu
Žádosti o odškodnění školního úrazu
Přes veškerou naši snahu může nešťastnou náhodou nebo nepozorností žáků dojít ve škole k úrazu. Jak v takovém případě postupovat. Číst více…
Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání
Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání
Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání (opakoval ročník), povolit pokračování v základním vzdělávání (§ 55 zákona 561/2004 Sb.) Číst více…
Žádost o opakování ročníku
Žádost o opakování ročníku
Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Číst více…
Žádost o individuální vzdělávání žáka
Žádost o individuální vzdělávání žáka
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Číst více…
Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví