Přírodní zahrada

V r. 2019 jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR s projektem „Dobudování přírodní zahrady při ZŠ Polná – Komenského ul. a její proměna na prostor vhodný pro venkovní výuku“. Projekt se v letošním školním roce podařilo dokončit. Do jeho realizace zasáhly vynucené covidové uzávěry. Zásahy památkářů do původního projektu i značný cenový nárůst materiálu i výrobků v posledních letech projekt prodražily. Podařilo se však vybudovat přístřešek se stoly, lavicemi a tabulí pro venkovní výuku, jezírko s vodními rostlinami napájené dešťovou vodou ze střechy nového přístřešku, hmyzí hotel pro včelky samotářky, které jsou nejvýznamnějšími opylovači, i suchou zídku pro suchomilné rostliny a jako úkryt pro ještěrky. Školní zahrada, která dříve měla parkovou úpravu a kam děti nechodily, se tak proměnila v prostor, kde děti 1. stupně v teplých měsících roku budou moci trávit své vyučovací hodiny venku. Na budování jednotlivých prvků zahrady se podíleli i žáci 2. stupně v rámci pracovních činností (modelace dna budoucího jezírka, sázení stromků a keřů, výroba hmyzího hotelu, …). Na rozhraní dlážděné plochy školního dvora a vlastní zahrady byly dále pořízeny informační panely se zástupci lučních, půdních a vodních bezobratlých a našimi nejčastějšími ptáky. Při čekání na školním dvoře se je tak děti mohou učit poznávat. Mezi těmito informačními panely jsou nové vyvýšené záhony, které budou osázené bylinkami, zeleninou a trvalkami. Zatím do nich děti vyrobily pěkné skřítky Podzimníčky. Pro zalévání těchto vyvýšených záhonů byla pořízena nádrž na dešťovou vodu k okapovému svodu školní budovy. V zahradě byly vysazeny sloupovité jabloně, „motýlí keře“ (komule Davidovy) a keře kamčatských „borůvek“ – už v květnu dozrávající první ovoce plné vitaminů. Pokud je nesnědí děti, ptáci je jistě uvítají. Podél plotu pak jsou záhony kvetoucích trvalek. Kromě těchto věcí bylo pořízeno i drobné nářadí na obhospodařování zahrady a různé hry a praktické pomůcky do výuky přírodovědných předmětů na 1. stupni.

Letos v listopadu jsme obdrželi i Certifikát k Zahradní Plaketě. Ten deklaruje, že se jedná o „Přírodní zahradu“, kde se nepoužívají pesticidy, minerální hnojiva ani rašelina (její těžba totiž ničí cenná přírodní rašeliniště). Prvky a obhospodařování takovéto zahrady musejí být v souladu s přírodou – různé biotopy (vlhké a suché), květiny, keře i listnaté stromy, úkryty pro živočichy i prvky louky, využití dešťové vody, přírodních materiálů a šetrných postupů. Oproti dalším polenským školním zahradám zde kvůli malé ploše této zahrady chybí divoký koutek s minimálními zásahy člověka a také kompost. Pro bioodpad ze zahrady využíváme hnědou popelnici od města, takže se bioodpad kompostuje mimo zahradu. V současnosti jsou už tedy všechny 3 školní zahrady v Polné certifikované jako „Přírodní zahrady“. Postupně tak zlepšujeme životní prostředí v Polné i zázemí pro výuku dětí. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.


Zobrazení: Alba | Podle data

Přírodní zahrada Komenského


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví