Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

zajišťuje Mgr. Marie Kamarádová – úterý a čtvrtek 7:30 – 14:00

E-mail: marie.kamaradova@zs-polna.cz 

Hlavní činnosti školního speciálního pedagoga

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané na 1. stupni ZŠ – depistážní činnost, vyhledávání žáků se SVP a jejich zařazení do vhodného preventivního či intervenčního programu
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • individuální a skupinová reedukace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • individuální péče a vedení žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • metodická podpora při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
 • metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
 • spolupráce a konzultace s vyučujícími
 • logopedická péče
 • koordinace činností a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • spolupráce s SPC a PPP, sociální pracovnicí
 • individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.

 

 

 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví