Váhy známek

V EŽK se u známek objevují tzv. váhy známek (malá čísla dole u známek). Váha udává, jak je známka důležitá – čím větší číslo, tím větší důležitost známka bude mít. Zároveň program počítá tzv. vážený průměr ze všech uvedených známek. 

I. stupeň

Český jazyk
Známkovaná oblast Váha známky (1. - 4. ročník) Váha známky - 5. ročník
Pololetní / čtvrtletní práce 10 10
Tématické práce 5-7 5-7
Diktát 5 5
Pravopisná cvičení / opis / přepis / doplňování 5 5
Čtení 5 3
Zkoušení / pamětné učení 5 5
Referát / báseň / čtenářský deník / skupinová práce / projekty 3 3
Sloh 3-5 3-5
Pracovní kompetence 4-6 4-6
Matematika
Pololetní / čtvrtletní práce 10
Písemná práce shrnující 6
Průběžná písemná práce 5-7
Pracovní kompetence za pololetí 2
Vedení sešitu 2
Samostatná, skupinová práce 1-2
Práce v hodině, pracovní kompetence (průběžně) 4-6
Prvouka, přírodověda, vlastivěda
Pololetní / čtvrtletní práce 10
Tematické práce menšího rozsahu 5-7
Referát, skupinové práce, projekty 3-5
Pracovní kompetence 4-6
Výtvarná / hudební / tělesná výchova, pracovní činnosti
Výkres / výrobek / zpěv 5
Písemná práce 5
Výkony 5
Referát 3
Skupinová práce / projekty 3
Pracovní kompetence 4-6

 

II. stupeň

Český jazyk

Známkovaná oblast Váha známek
Čtvrtletní práce (pravopis, jazykový rozbor) 10
Kontrolní diktát (4 za školní rok, stejné v ročníku) 8
Slohová práce – velká, čtvrtletní 8
Pravopisné cvičení (podle rozsahu a náročnosti) 4-6
Gramatické cvičení, jazykový rozbor 4-6
Slohové cvičení 4-6
Referát  5
Mluvní cvičení 5
Recitace  4
Reflexe četby 5
Domácí úkol 2
Vedení sešitu (sešit gramatika / literatura) 4
Práce v hodině (aktivita, např. 3 pluska) – pouze známka 1 1-4
Prac. kompet. – pasivita v hod., zapom. DÚ, pomůcky – pouze znám. 5 4
Dobrovolné domácí úkoly (3 vypracované úkoly) 4

 

Anglický jazyk (3. - 9. třída)

Známkovaná oblast Váha známek
Srovnávací test 10
Test – shrnutí celé lekce  6
Průběžný test (slovíčka, gramatika); projekt vypracovaný v hodině 4
Pracovní / komunikativní kompetence (čtvrtletně či pololetně) 4
Ústní zkoušení 3-4
Práce v hodině, aktivita x pasivita, časté zapomínání pomůcek 1-2

 

Německý jazyk

Známkovaná oblast Váha známek
Test - shrnutí celé lekce 10
Ústní zkoušení formou konverzace  8
Menší test – více jevů  6
Menší test – 1 jev (např. slovíčka, 1 gram. jev)  4
Projekt – zpracování a prezentace  4-6
Předem připravený rozhovor 2
Domácí úkol 2
Recitace, naučený text  2
Práce v hodině, aktivita (pouze známka 1) 4
Pasivita, pracovní kompetence, nenošení pomůcek (pouze známka 5 ) 4

 

Ruský jazyk

Známkovaná oblast Váha známek
Testy po lekcích 10
Práce s textem 6
Čtení 4-6
Opis textu (u většího textu) 4-6 (10)
Aktivita v hodinách, říkanky 1-2
Pracovní / komunikativní kompetence (za pololetí)  4

 

Matematika

Známkovaná oblast Váha známek
Čtvrtletní práce 10
Písemná práce shrnující 6
Průběžná písemná práce (dle rozsahu) 3-5
Hodnocení pracovních kompetencí (za pololetí 2
Vedení sešitu 2
Samostatná práce, skupinová práce 1-2
Práce v hodině, pracovní kompetence v hodině 1

 

Přírodopis | Chemie | Zeměpis

Známkovaná oblast Váha známek
Shrnující písmená práce, ústní zkoušení 10
Průběžná písemná práce, poznávačka 7-8
Herbář 6-7
Referát, samostatná práce, menší test 5
Laboratorní práce, skupinová práce, značky prvků 3
Vedení sešitu, pracovní kompetence 1-2

 

Dějepis

Známkovaná oblast Váha známek
Opakování, ústní zkoušení 10
Větší písemná práce 6-8
Prezentace 8
Malá písemná práce 4
Vedení sešitu 3
Práce v hodině (samostatná / skupinová práce) 1-3

 

Fyzika

Známkovaná oblast Váha známek
Ústní zkoušení 10
Fyzikální veličiny 3
Test po ukončení oblasti učiva 10
Test do 10 minut 3-6
Laboratorní práce 4
Samostatná práce 3
Pracovní kompetence, kompetence k učení 4
Referát 3
Závěrečná práce v 9. ročníku 8

 

Výchova ke zdraví

Známkovaná oblast Váha známek
Čtvrtletní testy 10
Ústní zkoušení 8
Referát 6
Samostatná práce, pracovní list 5
Projekt 4
Drobná samostatná práce, domácí úkol 3
Vedení sešitu 4
Práce v hodině (aktivita, pasivita, zapomínání) 4

 

Občanská výchova

Známkovaná oblast Váha známek
Test - shrnutí tématu 8
Samostatná práce, pracovní list 6
Referát většího rozsahu  4
Drobnější samostatná práce, domácí úkol, aktuality  3
Vedení sešitu  4
Aktivita, práce v hodině (pouze známka 1) 4
Pasivita, pracovní kompetence, nenošení pomůcek (pouze známka 5 ) 4

 

Hudební výchova

Známkovaná oblast Váha známek
Referát, test, praktická činnost, vedení sešitu 5
Nástrojový doprovod, sólový zpěv, recitativ k písní, znalosti 1-2
Pracovní kompetence - nečinnost, absence sešitu, nevhodný přístup k zadaným úkolům 1

Přidáno 9. 5. 2022, autor: J4W Admin

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví