Volby do školské rady - pedagogičtí zaměstnanci školy

V souladu s ustanovením Školského zákona a s volebním řádem schváleným Radou města Polná vyhlašuji volby do Školské rady naší školy.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům a pedagogům podílet se na správě školy. Školská rada např. schvaluje školní řád, výroční zprávu o činnosti školy či se např. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů. Činnost Školské rady je konkrétněji popsána ve Školském zákoně.

Pro následující funkční období (1.5.2024 - 30.4.2027) bude mít Školská rada 6 členů - 2 jmenováni zřizovatelem školy, 2 zvoleni zákonnými zástupci a 2 zvoleni pedagogy školy.

Volby do Školské rady se uskuteční dne 29. 4. 2024 v prostorách školy na adrese Poděbradova 79, Polná od 14:00 - 17:00 hodin.

Výzva k podání návrhů kandidátů 

Do úterý 16. 4. 2024 přijímám návrhy na kandidáty z řad pedagogických zaměstnanců školy. Dle volebního řádu se návrhy podávají řediteli školy prostřednictvím komunikace v elektronické žákovské knížce či emailem, případně fyzicky u ředitele školy. Součástí návrhů musí být jméno, příjmení, věk, povolání a obec trvalého pobytu navrženého kandidáta, uveden musí být též telefonický či emailový kontakt na navrženého kandidáta. V případě, že zákonný zástupce navrhuje jiného kandidáta než sám sebe, musí být přiložen též tímto navrženým kandidátem podepsaný souhlas s kandidaturou. Pokud návrh neobsahuje náležitosti dle předchozích vět, tak se k němu nepřihlíží. 

Přidáno 3. 4. 2024, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví