Zápis do prvních tříd - Základní informace

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se bude konat v pátek 19. 4. 2024 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně v ulici Komenského.

K zápisu se dostaví děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky a děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Rodiče s sebou přinesou řádně vyplněný zápisní list (děti jej dostanou v MŠ, popř. je k dispozici zde), dále občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.  Dále je třeba Žádost o přijetí (zde), popř. je také možné ji vyplnit až u zápisu. Žádost o odklad včetně všech doložených doporučení musí být podána nejpozději do 30. 4. 2024.

Odklad povinné školní docházky:

Pro odklad školní docházky je třeba včas si zajistit vyšetření dítěte a přinést dvě doporučení -  doporučení pedagogicko-psychologické poradny a současně doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa. Žádost o odklad je k dispozici zde

Děti, u kterých se rodiče již rozhodli pro odklad školní docházky, se k zápisu nedostaví, avšak zákonný zástupce se v termínu 15. 4. – 18. 4. 2024 dostaví do kanceláře školy v Poděbradově ulici (6:00 - 14:30) a přinese s sebou: občanský průkaz, řádně vyplněný zápisní list a rodný list dítěte a obě doporučení nutná k odkladu školní docházky - doporučení pedagogicko-psychologické poradny a současně doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa. Tyto děti se dostaví k zápisu až v dalším školním roce.

Jediným kritériem pro přijetí žáků je jejich spádovost (Polná a místní části), v případě volné kapacity přijímáme i žáky nespádové. Maximální počet přijatých žáků je 90. Zápis se člení na formální část (požádání o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky) a rozhovoru s pedagogickým pracovníkem školy za účelem orientačního posouzení školní připravenosti).

Kontakty na nejbližší školské poradenské zařízení:

PPP a SPC Jihlava - tel.: 567 572 416, poradnaji@pppaspcvysocina.cz, https://www.pppaspcvysocina.cz/

PPP a SPC Havlíčkův Brod – tel.: 569 422 171, poradnahb@pppaspcvysocina.czhttps://www.pppaspcvysocina.cz/

PPP a SPC Žďár nad Sázavou – tel. 566 622 387, poradnazr@pppaspcvysocina.cz, https://www.pppaspcvysocina.cz/

Doporučení pro rodiče, které vydalo MŠMT 16. 12. 2016

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmivyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Více informací o optimální připravenosti žáka naleznete zde.

Desatero rad pro předškoláky zveřejněné MŠMT naleznete zde

 

 

 

Přidáno 13. 9. 2022, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví